Skip to content Skip to footer

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası : 6698

Kabul Tarihi : 24/3/2016

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 7/4/2016

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5

Sayı : 29677

Cilt : 57

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 • a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
 • ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel verilerin aktarılması

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

 • a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
 • b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

 • a) Yeterli korumanın bulunması,
 • b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;

 • a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
 • b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
 • c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
 • ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
 • d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar ve Yükümlülükler

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

 • a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

MADDE 12- (1) Veri sorumlusu;

 • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Şikâyet ve Veri Sorumluları Sicili

Veri sorumlusuna başvuru

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula şikâyet

MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

(2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları

MADDE 15- (1) Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar.

(2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz.

(3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

(4) Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

(5) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

(6) Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar. Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alabilir.

(7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Veri Sorumluları Sicili

MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.

(2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

(3) Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

 • a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
 • b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
 • c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
 • ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
 • d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
 • e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
 • f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca verilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirilir.

(5) Veri Sorumluları Siciline ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Suçlar ve Kabahatler

Suçlar

MADDE 17- (1) Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

Kabahatler

MADDE 18- (1) Bu Kanunun;

 • a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
 • b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

MADDE 19- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

(2) Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir.

(3) Kurumun merkezi Ankara’dadır.

(4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

Kurumun görevleri

MADDE 20- (1) Kurumun görevleri şunlardır:

 • a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
 • b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • c) Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
 • ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna (…) sunmak.
 • d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

MADDE 21- (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

(3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 • a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
 • c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.
 • ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
 • d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)

(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurula üye seçimini aşağıdaki usulle yapar:

 • a) Seçim için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Kurul üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplarında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
 • b) Kurul üyelerinin seçimi, adayların belirlenerek ilanından sonra on gün içinde yapılır. Siyasi parti grupları tarafından gösterilen adaylar için ayrı ayrı listeler hâlinde birleşik oy pusulası düzenlenir. Adayların adlarının karşısındaki özel yer işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. Siyasi parti gruplarının ikinci fıkraya göre belirlenen kontenjanlarından Kurula seçilecek üyelerin sayısından fazla verilen oylar geçersiz sayılır.
 • c) Karar yeter sayısı olmak şartıyla seçimde en çok oyu alan boş üyelik sayısı kadar aday seçilmiş olur.
 • ç) Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce; üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

(6) Cumhurbaşkanı (…) tarafından seçilen üyelerden birinin görev süresinin bitiminden kırk beş gün önce veya herhangi bir sebeple görevin sona ermesi hâlinde durum, on beş gün içinde Kurum tarafından, Cumhurbaşkanlığına (…)(4) bildirilir. Üyelerin görev süresinin dolmasına bir ay kala yeni üye seçimi yapılır. Bu üyeliklerde, görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde ise bildirimden itibaren on beş gün içinde seçim yapılır.

(7) Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun da başkanıdır.

(8) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

(9) Seçilen üyeler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda “Görevimi Anayasaya ve kanunlara uygun olarak, tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler. Yargıtaya yemin için yapılan başvuru acele işlerden sayılır.

(10) Kurul üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça, Kuruldaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında resmî veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, hakemlik ve bilirkişilik yapamazlar. Ancak, Kurul üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.

(11) Üyelerin görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Cumhurbaşkanı tarafından verilir.

(12) Kurul üyeleri hakkında yapılacak disiplin soruşturması ve kovuşturmasında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(13) Kurul üyelerinin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Kurul üyelerinin;

 • a) Seçilmek için gereken şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
 • b) Görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet kararının kesinleşmesi,
 • c) Görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak tespit edilmesi,
 • ç) Görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak on beş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süreyle devam etmediklerinin tespit edilmesi,
 • d) Bir ay içinde izinsiz ve mazeretsiz olarak toplam üç, bir yıl içinde toplam on Kurul toplantısına katılmadıklarının tespit edilmesi, hâllerinde Kurul kararıyla üyelikleri sona erer.

(14) Kurul üyeliğine seçilenlerin Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişikleri kesilir. Kamu görevlisi iken üyeliğe seçilenler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar, bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından ödenmesine devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından ödenmeye devam edilir ve bu şekilde üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme üç ayı geçemez. Bunların Kurumda geçirdiği süreler, özlük ve diğer hakları açısından önceki kurum veya kuruluşlarında geçirilmiş sayılır.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 22- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 • a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
 • b) Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.
 • c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.
 • ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek.
 • d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.
 • e) Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.
 • f) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.
 • g) Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
 • ğ) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
 • h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
 • ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
 • i) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
 • j) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak.
 • k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
 • l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun çalışma esasları

MADDE 23- (1) Kurulun toplantı günlerini ve gündemini Başkan belirler. Başkan gereken hâllerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Kurul, başkan dâhil en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz.

(3) Kurul üyeleri; kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

(4) Kurul üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) Kurulda görüşülen işler tutanağa bağlanır. Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yazılır. Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur.

(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir.

(7) Kurulun çalışma usul ve esasları ile kararların yazımı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Başkan

MADDE 24- (1) Başkan, Kurul ve Kurumun başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri olup Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

(2) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

(3) Başkanın görevleri şunlardır:

 • a) Kurul toplantılarını idare etmek.
 • b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek.
 • c) Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını ve Kurum personelini atamak.
 • ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.
 • d) Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak.
 • e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak.
 • f) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak.
 • g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
 • ğ) Kurum Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.
 • h) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlığın oluşumu ve görevleri

MADDE 25- (1) Başkanlık; Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlık, dördüncü fıkrada sayılan görevleri daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri aracılığıyla yerine getirir. Daire başkanlıklarının sayısı yediyi geçemez.

(2) Başkan tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır.

(3) Başkan Yardımcısı ve daire başkanları; en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, on yıl süreyle kamu hizmetinde bulunan kişiler arasından Başkan tarafından atanır.

(4) Başkanlığın görevleri şunlardır:

 • a) Veri Sorumluları Sicilini tutmak.
 • b) Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
 • c) Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek.
 • ç) Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek.
 • d) Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.
 • e) Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak.
 • f) Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak.
 • g) Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak.
 • ğ) Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
 • h) Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
 • ı) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek.
 • i) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek.
 • j) Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.
 • k) Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve yetkilere uygun olarak Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve uzman yardımcıları

MADDE 26- (1) Kurumda, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. Bunlardan 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı kadrosuna atananlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır.

Personele ve özlük haklarına ilişkin hükümler

MADDE 27- (1) Kurum personeli, bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabidir.

(2) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.

(3) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine tabidir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananlardan bu görevleri sona erenler veya bu görevlerinden ayrılma isteğinde bulunanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınır. Bunlardan bu görevleri sırasında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı iken Kurul Başkanı ve üyeliklerine atananların, önceki kurum ve kuruluşları ile ilişiklerinin kesilmesi kendilerine kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanların kıdem tazminatı veya iş sonu tazminatı ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul Başkanı ile Kurul üyeliği olarak geçen hizmet süreleri ile birleştirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak değerlendirilir.

(4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelere bağlı idarelerde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının muvafakati, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilir. Kurumun bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılır ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu madde kapsamında görevlendirilenlerin, Kurumda geçirdikleri süreler, kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde onunu aşamaz ve görevlendirme süresi iki yılı geçemez. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilir.

(5) Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadro unvan ve sayıları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Toplam kadro sayısını geçmemek üzere 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla unvan ve derece değişikliği yapma, yeni unvan ekleme ve boş kadroların iptali Kurul kararıyla yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İstisnalar

MADDE 28- (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kurumun bütçesi ve gelirleri

MADDE 29- (1) Kurumun bütçesi, 5018 sayılı Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir.

(2) Kurumun gelirleri şunlardır:

 • a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
 • b) Kuruma ait taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler.
 • c) Alınan bağış ve yardımlar.
 • ç) Gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
 • d) Diğer gelirler.

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 30- (1) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) ila (5) – (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(6) (7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(7) (11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Yönetmelik

MADDE 31- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Kurum tarafından yürürlüğe konulur.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 21 inci maddede öngörülen usule göre Kurul üyeleri seçilir ve Başkanlık teşkilatı oluşturulur.

(2) Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Bu Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak bu Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması hâlinde, bu Kanuna uygun kabul edilir.

(4) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

(5) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde, kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Başkanlığa bildirilir.

(6) İlk seçilen Başkan, İkinci Başkan ve kura ile belirlenen iki üye altı yıl; diğer beş üye ise dört yıl görev yapar.

(7) Kuruma bütçe tahsis edilene kadar;

 • a) Kurumun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanır.
 • b) Kurumun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Başbakanlıkça sağlanır.

(8) Kurumun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:28/11/2017-7061/120 md.)

(1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla kırk yaşından gün almamış olmak kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı on beşi geçemez.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Kanunun;

 • a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,
 • b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI CETVEL

Çeşitli Hükümler
SINIFUNVANDERECETOPLAM
GİHBaşkan Yardımcısı11
GİHDaire Başkanı17
GİHHukuk Müşaviri11
GİHHukuk Müşaviri33
AHAvukat64
GİHKişisel Verileri Koruma Uzmanı510
GİHKişisel Verileri Koruma Uzmanı720
GİHKişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı960
GİHMali Hizmetler Uzmanı62
GİHMali Hizmetler Uzman Yardımcısı92
GİHMemur55
GİHMemur75
GİHMemur95
GİHMemur115
GİHMemur135
GİHBilgisayar İşletmeni75
GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni65
GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni75
GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni85
GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni95
GİHVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni105
GİHSekreter53
GİHSekreter87
GİHSantral Memuru91
GİHŞoför114
THTeknisyen63
YHTeknisyen Yardımcısı92
YHHizmetli1110
TOPLAM195

6698 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası6698 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen MaddeleriYürürlüğe Giriş Tarihi
706127, GEÇİCİ MADDE 25/12/2017
KHK/70319, 20, 21, 2524/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

1. AMAÇ

ADO Grup şirketlerinde, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde; kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesi.

2. TEMEL İLKELER

 • 2.1. Kişisel verilerin korunması (KVK) ve işlenmesinde işbu politika ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile bu kanuna bağlı çıkartılan diğer yasal düzenlemelerde belirtilen hükümler esas alınır.
 • 2.2. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi kapsar. Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileridir.
 • 2.3. Kişisel veriler, “Yetki Listesi”nde belirtilen, Kurumun belirlemiş olduğu lokasyon/bölüm ve sistemlerde saklanır. Kişisel verilerin işlenmesi, verilere erişim ve bu verilerin kullanımı sadece yetkilendirilmiş kişilerce yapılır. (FR.YNT.01.001)
 • 2.4. Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla; kişisel verilerin korunması süreçlerinin yönetimi, gelişmelerin takibi ve analizi amacıyla Şirket bünyesinde “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” (Komite) kurulmuştur. Komite çalışma esasları ve usullerine işbu politikanın 3.1.3. başlığı altında detaylı bir şekilde yer verilmiştir.
 • 2.5. İşbu politikada belirtilen hususların uygulanmasına yönelik Şirket bünyesinde gerekli prosedürler oluşturulmuş, aydınlatma metinleri düzenlenmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, görev tanımları revize edilmiş, kişisel verilerin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirlerin tamamı alınmıştır.
 • 2.6. ADO Grup çalışanları, ADO’nun iş ilişkisi içinde olduğu tedarikçiler, müşteriler, potansiyel müşteriler ve ziyaretçilere ait “özel nitelikli kişisel veriler”, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde belirtilen esaslar dahilinde Şirketimiz tarafından korunur ve işlenir. (PR.YNT.00.001)
 • 2.7. Kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenemez, başka bir kişiye/sisteme aktarılamaz, kullanılamaz ve sunulamaz. Kişinin açık rızası; açık, bilgilendirmeye ve özgür iradeye dayalı bir biçimde alınmaktadır.
 • 2.8. İşbu politikada belirtilen esaslara ve yasal mevzuata aykırı olarak kişisel verileri kaydeden, paylaşan ve/veya gerektiğinde silmeyen kişilere Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 135-140. maddelerinde belirtilen hususlar gereği ve ayrıca Şirket Disiplin Kurulu kararları uygulanır.
 • 2.9. Tüm ADO çalışanları, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinden bizzat sorumludur.
 • 2.10. KVK Kanunu ile buna bağlı diğer yasal düzenlemelere ve işbu politikaya uyum konusunda İç Denetim Birimi tarafından “Denetim Sistemleri Faaliyetleri Prosedürü”nde belirtildiği şekilde periyodik olarak denetim yapılır. (PR.YNT.01.002)

3. UYGULAMA ESASLARI

 • 3.1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
  KVK Kanunu’na uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere erişilmesini önlemek ve verilerin doğru şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik işbu politikada 3.1.1. ve 3.1.2. alt başlıkları altında belirtilen tüm teknik ve idari tedbirleri Şirketimiz almış olup, bu kapsamda gerekli kontrol ve denetimleri yapmaktadır.
  • 3.1.1. Teknik Tedbirler
   • 3.1.1.1. Şirketimizde, kişisel verilerin korunması ve güvenli şekilde işlenmesi amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemleri alınmış olup olası risklere karşı üst seviye koruma sağlanmaktadır. Alınan tüm teknik tedbirler Bilgi Teknolojileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir.
   • 3.1.1.2. Kişisel veri içeren bilgi teknolojileri sistemlerinde hem içeriden hem de dışarıdan gelen saldırılara, siber suçlara veya kötü amaçlı yazılımlara maruz kalmamak adına aşağıda belirtilen aksiyonlar alınmaktadır:
    • Tüm kullanıcıların kişisel veri içeren yazılımlardaki işlem hareket kayıtları düzenli olarak tutulur. (Log kayıtları)
    • Yıllık periyotta yapılan penetrasyon testleri (sızma) ile kişisel verilerin saklandığı alanlara erişimin güvenliği kurum dışı bağımsız bir uzman kuruluşa test ettirilir ve neticesinde var ise uygunsuzluk ve/veya açıklıklar kapatılır.
    • Güvenlik yazılım mesajları, erişim kontrol kayıtları ve diğer raporlama araçları sürekli kontrol edilir.
    • Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olayların yaşanması halinde deliller toplanarak güvenli bir şekilde saklanır.
    • Güvenlik sorunlarının tespiti halinde ivedilikle üst yönetime ve sürecin tarafı olan danışman firmaya rapor gönderilir.
    • Kişisel verilerin yer aldığı serverların (sunucuların) bulunduğu fiziksel ortamlar dış tehditlere (yangın, deprem vb.) karşı uygun yöntemlerle korunur ve giriş/çıkışlar kameralar ile kayıt altına alınır.
    • Personele sistem ve/veya servislerde güvenlik açıklıkları ve zafiyetleri konularında sık sık bilgilendirme e-postaları gönderilir.
   • 3.1.1.3. Güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve virüs koruma sistemleri kullanılmaktadır.
   • 3.1.1.4. Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. Saklanma alanlarına yönelik alınan teknik önlemlerde, risk teşkil eden hususlar periyodik olarak değerlendirilmekte ve gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
   • 3.1.1.5. Elektronik ortamda yer alan kişisel verilere erişim “Erişim Yetkilendirme Listesi”nde belirtildiği gibi yapılmaktadır. (FR.YNT.01.016)
   • 3.1.1.6. Kişisel verilere erişim imkanı sağlayan sistemler üzerinde daima yetki erişim kontrolleri yapılmaktadır.
   • 3.1.1.7. Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması riskine karşı veri sorumlularının periyodik olarak yedek alınması sağlanmaktadır.
   • 3.1.1.8. Veri işleme konusunda yeterli teknik bilgiye sahip uzman kişiler istihdam edilmektedir.
   • 3.1.1.9. Teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, akabinde mevcut sistemler güncellenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
 • 3.1.2. İdari Tedbirler
  • 3.1.2.1. Kişisel verilerin korunması ve en güvenli şekilde işlenmesi amacıyla Şirket bünyesinde her türlü idari tedbir alınmaktadır.
  • 3.1.2.2. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığı ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıplar doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirler alınmaktadır. Risk ve tehditler belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Kişisel verilerin özel nitelikli veri olup olmadığı,
   • Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği,
   • Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği.
  • 3.1.2.3. Riskler ve tehditler tanımlandıktan sonra riskleri azaltma, ortadan kaldırma vb. yönelik tüm alternatif kontrol sistemleri ve çözüm yolları maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri gözetilerek değerlendirilmekte ve “Risk Yönetimi Prosedürü”ne göre risk işleme seçenekleri uygulanmaktadır. (PR.YNT.01.003)
  • 3.1.2.4. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususlarında iş birimleri bazında gerekli iç kontrol sistemleri kurulmaktadır.
  • 3.1.2.5. Şirket personeline, KVK Kanunu’na uyum, kişisel verilerin hukuka aykırı erişimi vb. konularında sürekli eğitim verilmekte ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
  • 3.1.2.6. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, korunması konularında idari veya teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan hizmet alınması söz konusu olduğunda; kişisel verilerin aktarıldığı taraf ile, verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümlere sözleşmelerde yer verilmekte ve KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin güvenliği ve korunması amacıyla bu sözleşme imzalanmaktadır.
  • 3.1.2.7. KVK hususlarının yer aldığı dokümanlarda (prosedür, sözleşme, taahhütname, şartname vb.) işbu politika ve KVK Kanunu dışında kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülükleri yer almaktadır.
  • 3.1.2.8. Çalışanların dahil oldukları ve/veya öğrendikleri kişisel veriler ile 3. taraflara açıklamayacağı, işleme amacı dışında kullanmayacağı, bu yükümlülüğün işten ayrıldıktan sonra da devam edeceği ve güvenli ortamlarda saklanacağı hususlarında bilgilendirme yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.
  • 3.1.2.9. Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilere erişim, “Erişim Yetkilendirme Listesi”nde belirtildiği şekilde yapılmaktadır. (FR.YNT.01.016)
 • 3.1.3. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Faaliyetleri
 • 3.1.3.1. Şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusundaki çalışmaları yönetmek üzere, “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Komite üyeleri; Yönetim Kurulu Başkanı (YKB), Başkanlık Ofisi Direktörü, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları/İdari İşler Direktörü ve Denetim Sistemleri Direktörü’nden oluşmaktadır. Komite başkanı, Hukuk Müşaviri’dir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın (YKB) katıldığı toplantılarda, Komiteye YKB başkanlık eder.
 • 3.1.3.2. Komitede kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması halinde Komite Başkanı’nın kararı esas alınır. Denetim Sistemleri Direktörü’nün oy hakkı bulunmamaktadır.
 • 3.1.3.3. Komite, aylık periyotta toplanır. Bunun dışında, komite üyelerinden birinin talebi ve/veya olağan dışı bir durum olması halinde komite hemen toplanabilir.
 • 3.1.3.4. Komite’nin görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili dokümantasyon ihtiyacını belirlemek ve gerektiğinde değişiklikleri veya revizyon çalışmalarını yapmak,
  • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak,
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetimlerin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunma ve koordinasyonu sağlama hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve ADO Grubun iş ilişkisi içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
  • Kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
  • Kişisel verilerin korunması, aktarılması ve politikaların uygulanmasında kişisel veri sahiplerinin; veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
  • Kişisel veri sahiplerinin bilgi talebi, veri silinmesi ve saklanması gibi hususlardaki taleplerini almak ve Üst Yönetime iletmek,
  • Başbakanlığa bağlı Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nca (KVK Kurumu) bildirilen, yayımlanan kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde alınması gereken aksiyonları belirlemek ve Üst Yönetime iletmek,
  • Kişisel verilerin korunması konusunda yaşanan sorunları KVK Kurumu’na bildirmek ve gelen geri dönüşler paralelinde aksiyonlar almak,
  • Yönetim Kurulu Başkanı’nın kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.
 • 3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  • 3.2.1. Kişisel Verileri İşleme Usulleri
   • 3.2.1.1. KVK Kanunu’nun 3. maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.
   • 3.2.1.2. Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler (Anayasa’nın 20. maddesi ve KVK Kanunu’nun 4. maddesi) ile güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler;
    • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi doğrultusunda işbu politikaya uygun şekilde; personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, (özlük, bordrolama süreçleri, kariyer yönetimi, eğitim faaliyetleri vb.) iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin (sağlık verileri) yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
    • Şirketimizin tüzel/gerçek kişilerlerle olan ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satış (talep, sipariş, bütçelendirme, sözleşme) ve satın alma operasyonları (teklif, değerlendirme vb.),muhasebe ve finans operasyonları, kalite süreçleri, iletişim ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin yürütülmesi,
    • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden veri (bilgi, belge vb.) almaya yetkili kamu ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlarla faaliyetlerin yürütülmesi,
    • Yukarıdaki maddeler ile sınırlı kalmamak koşuluyla Ado Grup aydınlatma metinlerindeki 3. madde altında bahsi geçen faaliyetlerin yürütülmesi,
    amacıyla işlenmektedir.
   • 3.2.1.3. ADO bünyesinde yürütülen her süreç/bölüm bazında ayrı ayrı analiz edilerek kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
   • 3.2.1.4. İşbu politika ile kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkeler benimsenmiştir:
    • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
    • Doğru ve güncel olmasını sağlama,
    • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
    • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
    • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,
    • Kişisel veri işlenmesi öncesi, veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
    • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemleri kurma,
    • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
    • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda 3. kişilere aktarılmasında mevzuata ve KVK Kurumu düzenlemelerine uygun davranma,
    • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında gereken hassasiyeti gösterme.
   • 3.2.1.5. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir:
    • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
    • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
    • Kurumun ticari anlamda geçersiz olması, tanınabilirliğinin yok olması,
    • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
    • Kişisel verinin, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
    • Kişisel verinin, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
    • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması
    • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
   • 3.2.1.6. Kişisel verilerin işlenmesi hususlarında ADO çalışanlarına yönelik, KVK Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler kapsamında; veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmakta ve periyodik olarak yetki kontrolleri yapılmaktadır. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri eşanlı kaldırılmaktadır.
  • 3.2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
   • 3.2.2.1. KVK kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasına göre özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgilerinden oluşmaktadır.
   • Şirketimizde “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği şekilde, “ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”.
    Ancak, aynı maddenin (6. madde) 3. fıkrasında belirtildiği üzere; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • 3.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  • 3.3.1. Genel kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak, KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre; KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası (işbu politika 3.2.1.5. maddesi) ve 6. maddesinin 3. fıkrasında (işbu politika 3.2.2.2. maddesi) belirtilen şartların bulunması halinde yeterli korumanın olması kaydıyla, açık rıza aranmaksızın kişisel veriler aktarılabilir.
  • 3.3.2. Aynı zamanda, kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında; 3.3.1. maddesinde belirtilen hususlar geçerli olup ayrıca KVK Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasındaki (aşağıda belirtilen) maddelerin varlığı halinde kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
   • Yeterli korumanın bulunması,
   • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması
   • kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
 • 3.4. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
  Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama süreleri tamamlanmış, kişisel veri sahibinin talebi veya re’sen Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, ilgili yükümlülüğünü KVK Kanunu’nun 7. maddesi ile “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen esaslara göre yerine getirmektedir.
  • 3.4.1. Kişisel verilerin silinmesinde izlenen süreç aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
   • Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin belirlenmesi,
   • Erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için ilgili kullanıcıların tespit edilmesi,
   • İlgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi,
   • İlgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması.
  • 3.4.2. Kişisel verilerin yok edilmesinde izlenecek yöntemler aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
   • Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla elektronik/otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel veri sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmektedir.
   • Sunucu (Bulut) Ortamında Silme ve Yok Etme: Tamamen veya kısmen elektronik/otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemleri ifade etmektedir.
  • 3.4.3. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi süreçleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
   • Maskeleme: Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılmasıdır.
   • Toplulaştırma: Veri toplulaştırma yöntemi, birçok veri toplulaştırılarak ve kişisel verilerin herhangi bir başka veriyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
   • Veri Türetme: Kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulur ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanır.
   • Veri Karma: Kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılmasıdır.
 • 3.5. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI VE ERİŞİM
  Şirketimiz, kişisel verileri KVK Kanunu’nda belirtildiği veya işlendikleri amaç doğrultusunda kişisel verilerin saklanması için belirtilen süreye uygun hareket etmekte, bu kapsamda hukuki ve cezai zaman aşımı sürelerini dikkate almaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
  • 3.5.1. Kağıt Ortamındaki Kişisel Verilerin Muhafazası
   • Personelin kişisel verileri, kağıt ortamında özlük dosyalarında muhafaza edilir.
   • Özlük dosyalarına sadece İnsan Kaynakları Bölümü personeli erişebilir.
   • Özlük dosyaları “Gizli” risk sınıfında sınıflandırılmaktadır.
   • Özlük dosyalarına “sadece ilgili birimde çalışan personel erişebilir” şeklinde ulaşılabilir.
   • Erişim yetkisi olmayan kişilerin özlük dosyalarına erişiminde Mali ve İdari İşler Grup Başkanı onayı dahilinde izin verilir. Kişisel veriye erişim, yetkili personel nezaretinde yapılır.
   • “Özlük” ve “Sağlık” dosyalarının erişim güvenliğinden İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü sorumludur.
   • İzinsiz erişim vakalarının tespitinde “Disiplin Prosedürü” doğrultusunda hareket edilir. (PR.MII.02.001)
  • 3.5.2. Dijital Ortamdaki Kişisel Verilerin Muhafazası
   • Kişisel verilerin saklandığı dijital ortamlara sadece yetkili personelce erişim sağlanabilir
   • Kişilere özel şifreler ile erişimler kontrol altında tutulmakta, erişimler log kayıtları ile kayıt altına alınmaktadır.
   • Dijital ortamdaki verilerin korunmasına yönelik firewall, virüs programları gibi güvenlik sistemleri mevcuttur.
   • Dijital ortamdaki kişisel verilerin muhafazası ve bilgi güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasında, şirket “Bilgi Güvenliği” uygulamaları kapsamında Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticisi sorumludur.
 • 3.6. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 3.6.1. Veri Sahibinin Hakları
   • 3.6.1.1. Kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda belirtilen hususları öğrenme hakkında sahiptir.
    • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri bilme,
    • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme
    • KVK Kanunu ve buna bağlı diğer yasal hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    • KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
  • 3.6.2. Veri Sorumlusunun Hak ve Yükümlülükleri
   • 3.6.2.1. Veri Sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, sorumlu olduğu sistemlerde yaşanabilecek muhtemel veri kayıplarının önüne geçmek için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
   • 3.6.2.2. Veri sorumlusu ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri/edindikleri kişisel verileri, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine aykırı olacak şekilde başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük, görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
   • 3.6.2.3. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu durumu eşanlı Komite ile paylaşır ve akabinde en kısa sürede Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na iletir.
   • 3.6.2.4. Veri sorumlusunun kişisel veri sahibini aydınlatma/bilgilendirme yükümlülüğü, denetim yapma ve yaptırma, sır saklama ve ihlal bildirim sorumluluğu vardır.
   • 3.6.2.5. Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun şekilde, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
   • 3.6.2.6. Veri sorumlusu, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili taraflara;
    • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
    • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
    • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
    • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
    • KVK Kanunu’nda 11. maddede sayılan diğer hakları
    • konusunda bilgi verir.
 • 3.7. KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ
  • 3.7.1. KVK Kanunu’na uyum konusunda kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin tespiti halinde “Önemli Kişi Erişim Listesi”nde belirtilen yetkili kişi tarafından KVK Kurulu’na bildirilir. (FR.MII.05.003)
  • 3.7.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması ve gerektiğinde silinmemesi durumunda TCK’nın 135 ile 140. maddeleri uyarınca işlemler, Hukuk Müşavirliğince yürütülür
  • 3.7.3. Kişisel verilerin ihlali suçunun işlenmesi halinde aşağıdaki yasal müeyyideler uygulanır:
   • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
   • Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile yargılanır
   • Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

4. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik bilgileridir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişidir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Bu doküman içinde yer alan diğer tanım ve kısaltmalara ADO Sözlük’ten ulaşabilirsiniz.

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. (ADOPEN) olarak, ADOPEN ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (kişisel veri) aşağıda belirtildiği şekilde yasal mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni, ADOPEN’in kişisel veri sahiplerine yönelik ilgili Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmış olup, kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ADOPEN tarafından işlenmektedir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ADOPEN tarafından farklı kanallarla, Kanun ve diğer yasal mevzuat ile ADOPEN politikalarına uygun şekilde hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

ADOPEN ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sizlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz sizden; İş Başvuru Formu, İş Sözleşmesi, Bilgi Güvenliği ve Etik Bildirim Protokolü, Tedarikçi Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, İş Güvenliği Sözleşmesi, Satın Alma Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Bayi Görüşme Formu, iş başvurusu aşamasında ADOPEN’e teslim edilen evrak, internet sitesinde yer alan online iş başvuru formu ve staj başvuru formu, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, dokümantasyon sistemimizde yer alan doküman kanalı, elektronik e-formlar, tesislere giriş öncesinde güvenlik noktasında talep edilen T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile tarafınızca düzenlenen ziyaretçi bilgilendirme formu, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi (b2b sistemleri), nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, teknik servis, çağrı merkezi, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri, teknik servis ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ADOPEN tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • ADOPEN’in yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve ADOPEN politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
 • İş ilişkisi içinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • ADOPEN’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin ADOPEN tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda (Politika) yer verilmiştir. Bu Politika, ADOPEN intranet sitesi, duyuru panoları, B2B sistemi ve resmi web sitesinde yayımlanmış ve ayrıca ADOPEN tesislerindeki duyuru panolarında duyurulmuştur.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde “3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında bahsi geçen iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yetkili kamu kurumları (Türkiye İş Kurumu/İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) ve/veya yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ile Politika çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri ADOPEN’den;

a .Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak adopen@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede (her halükarda maksimum otuz gün içinde) sonuçlandırılır. İşlemin ADOPEN için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen ücret alınır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

6. İşleme Süreci

Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilecek, işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır. Yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verileriniz Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silenecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Kanun) kapsamında işbu “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” (Form), veri sahibi için Kanun’un 11. maddesinde yer verilmiş aşağıdaki haklarını kullanması amacıyla oluşturulmuştur.a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. “e” ve “f” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

  Şirket İle Aranızdaki İlişki

  Talebinizin yerine getirilmesi için; işbu formu eksiksiz ve doğru bilgiler içerecek şekilde doldurarak, -Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3, 07040 Döşemealtı/Antalya- adresine ıslak imzalı olarak ya da adopen@hs02.kep.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş. (ADOPEN) sorumluluk kabul etmemektedir. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede (her halükarda maksimum otuz gün içinde) sonuçlandırılır. İşlemin, ADOPEN için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen ücret alınır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri yazılı olarak veya yukarıda belirttiğiniz e-posta adresine gerekçeleriyle bildirilir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişime geçilecektir. 

  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

  İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler doğrultusunda, ADOPEN’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim elektronik posta adresi aracılığı ile bilgi verilmesini talep ederim.Kişisel veri sahibi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.